Mål og værdier

Stillinge børnehave og vuggestue, hvor alle børn skal have en god dag- hver dag!

Pædagogiske værdier

I Stillinge børnehave er vores mål at skabe en tryg, genkendelig og udviklende hverdag for børnene. En hverdag hvor de møder engagerede, nærværende og omsorgsfulde voksne, der er i stand til at rumme børnenes forskelligheder.

Metoder

Vi er inspireret af Nest pædagogik, og forsøger at tilrettelægge efter specialpædagogiske principper, der er med til at sikre, at alle børn har de mest optimale muligheder for at deltage i læringsfællesskaber. 

Pædagogikken er præget at struktur, rutiner og organisering, og der gøres bl.a. brug af tydelig visualisering af, hvilken leg der indbydes til, hvordan dagen ser ud, hvor man skal sidde, hvilket tøj man skal have på ud m.m. 

I Nest pædagogik er det de voksne der tilpasser sig børnene. Det betyder, at hvis et barn har vanskeligt ved at deltage i et fællesskab, så er det ikke barnet der en noget ”galt” med, men de voksne der skal gøre noget anderledes, sådan at alle børn kan deltage.

Vi er desuden inspireret af Marte Meo metoden. Metoden tager udgangspunkt i det positive i samspillet i mellem mennesker og understøtter børns personlige udvikling. Den voksne er opmærksom på og nysgerrig efter at finde ud af "hvor" barnet er og hvad det er optaget af, sådan at den voksne kan handle hensigtsmæssigt der efter. 

Omsorg, tryghed og nærvær

Vi lægger vægt på at der er tid til at lytte til det enkelte barn. Der skal være plads til, at barnet kan fordybe sig og udtrykke følelser, som vrede, glæde og sorg. For os er det vigtigt at være nærværende, lyttende og engagerede overfor det enkelte barn.Vores rolle, som pædagoger er bl.a. at støtte, hjælpe og trøste barnet i forhold til den konkrete situation. Humor og spontanitet er en vigtig del i samværet mellem børn og voksne.

Hensyn til og respekt for det enkelte barn

Vi opfatter hvert barnet som unikt og kompetent. Hvert barn bringer sin individuelle baggrund med til institutionen. Det er vigtigt, at vi møder barnet på en måde, hvor der tages højde for dette. Børnene skal have mulighed for selv at bestemme og træffe valg i forhold til egne erfaringer.

Styrke børnene I at tro på sig selv

Det er vigtigt at støtte børnene i, at tro på sig selv og deres eget værd. Ved at anerkende de følelser som barnet giver udtryk for, hjælpes det til at afprøve nye udfordringer.

Institutionen er et sted, hvor der gives muligheder for oplevelser. Vi ønsker at give børnene udfordringer og muligheder i forhold til deres nysgerrighed. Det er vigtigt at børnene lærer af egne erfaringer og at de får tid til at fordybe sig i, både, leg og andre aktiviteter.

Vi stiller krav til børnene i forhold til deres udviklings trin og støtter dem i at blive selvhjulpne. Når barnet oplever selv ”at kunne” er det med til at give selvtillid. Ved tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer tager vi højde for det enkelte barn og gruppens behov og udviklingstrin.

Konfliktløsning

Konflikter kan ikke undgås men det er meget forskelligt hvordan konflikter løses. Ved at anvende de pædagogiske metoder, ”Den anerkendende relation” og ” Barnets Perspektiv” hjælpes barnet til erfaringer med forskellige løsningsmetoder og lærer derigennem at sige til eller fra på en ordentlig måde.

Institutionen er et mødested

Institutionen er børnenes sted, hvor de har mulighed for at få venner. Venskab mellem mennesker er af stor betydning, derfor er det vigtigt for os at vi, i børnehaven, skaber mulighed for, at venskaber kan opstå.

Legen i centrum

Alle skal føle sig værdifulde og værdsatte, som netop den person de er. Derfor tager vi udgangspunkt i en pædagogik, der bygger på nærvær, omsorg, anerkendelse og medbestemmelse og hvor legen står i centrum.

Vi prioriterer tid til leg højt, da legen er et læringsmiljø hvor børnene lærer at samarbejde og dele og bearbejde oplevelser. Det at arbejde/lege sammen og have fælles oplevelser giver værdien af fællesskab og er medvirkende til at børnene respekterer hinanden og hinandens forskelligheder. 

I dagligdagen arbejder vi med at lære at tage hensyn til andre, være lydhøre og kunne tilsidesætte egne behov for en stund.

Tryghed og tydelighed

Børnene skal indenfor trygge og tydelige rammer have plads til at udfolde og udvikle sig optimalt - både sprogligt, socialt, følelsesmæssigt, motorisk og kreativt.

Voksne rollemodeller

Som voksne i Stillinge børnehave er vi bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene og derfor forsøger vi altid at være tydelige, have klare grænser samt positive og rummelige relationer til både børn, kollegaer og forældre.

Positivt arbejdsmiljø

Vi lægger vægt på arbejdsglæde og et godt og udviklende arbejdsmiljø, da vi mener at det er nødvendigt for at skabe en rummelig og levende institution for både børn, forældre og personale, hvor alle føler sig velkomne. 

Siden er sidst opdateret 5. juli 2023